9/03/65

Roof tiltes Rayong (กระเบื้องหลังคาระยอง)

กระเบื้องหลังคาระยอง 

เรื่องราวเกี่ยวกับ :  ร้ายขายกระเบื้องมุงหลังคาในจังหวัดระยอง

บทความนี้ จะกล่าวถึง กระเบื้องหลังคาระยอง

  ก่อนอื่นที่จะมารู้จัก ร้านขายกระเบื้องมุงหลังคาในจังหวัดระยอง กันนั้น อยากพาเพื่่อนๆไปทำความรู้จักกับจังหวัดระยอง ในแง่มุมของ สภาพภูมิอากาศ โดยรวม จังหวัดระยอง เพื่อว่าจะได้เป็นปัจจัยในการเลือกทรงของหลังคา และจะได้เลือกกระเบื้องหลังคาให้เหมาะสม และเลือกชนิด ของกระเบื้องมุงหลังคา ที่จะใช้มุงหลังคา จังหวัดระยอง ให้ตรงกับสภาพภูมิอากาศข้างต้นจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย  ชุมชนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด คือ เทศบาลเมืองระยอง   จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ และผลิตภัณฑ์รวมจังหวัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม  จากสถิติทางการทะเบียนในจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 พบว่าจังหวัดระยอง มีประชากรทั้งสิ้น 723,316 คน ชาย 355,539 คน ร้อยละ 49.15 หญิง 367,777 คน ร้อยละ 50.85 ในด้านแรงงานมีประชากรภาคแรงงาน เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้นจำนวน 585,316 คน จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงงานในภาคเกษตร และแรงงานนอกภาคเกษตร ซึ่งแบ่งเป็น แรงงานในภาคเกษตร 112,471 คน ร้อยละ 19.22 และแรงงานนอกภาคเกษตร 472,845 คน ร้อยละ 80.78 


นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง  

ในจังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายได้แก่    นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก   นิคมอุตสาหกรรมผาแดง   นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด  นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย  นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล    นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)   นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง


ท่าอากาศยานในจังหวัดระยอง

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด

  ภูมิประเทศจังหวัดระยอง  

ภูมิประเทศ เป็นที่ราบชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแอ่งลุ่มน้ำระยอง และที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ำสลับกันไป โดยมีพื้นที่ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมา ทางทิศตะวันออก ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,035 เมตร และทิวเขาที่อยู่ประมาณกึ่งกลาง ของตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอำเภอเมืองระยอง  ขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด มีแม่น้ำสายสั้นๆ ซึ่งเกิด

จากเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่อ่าวไทย แม่น้ำที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำระยอง เป็นต้น ลักษณะชายฝั่งทะเลมีหาดทรายสวยงาม และมีเกาะใหญ่น้อย เรียงรายเลียบ

ตามแนวชายฝั่งนับเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ  ที่ตั้ง จังหวัดระยองตั้งอยู่ทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12-13 องศา

เหนือ และเส้นแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,220,000 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 179 กิโลเมต


ลักษณะอากาศทั่วไปจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ มรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ กับมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งพัดจากทิศตกเฉียงใต้ เป็นส่วนใหญ่และเป็นลมที่พัดผ่านทะเลนําความชื้นและไอน้ําเข้าสู่จังหวัด ทําให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตก โดยทั่วไป

ฤดูกาลในจังหวัดระยอง


พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย สามารถแบ่งฤดูกาลของจังหวัดระยองได้เป็น 3 ฤดูดังนี้ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นช่วงของมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทยในช่วงนี้ ฤดูนี้อุณหภูมิของจังหวัดระยอง ไม่ลดต่ํามากเหมือนภาคอื่น ๆ เพราะเขตนี้อยู่ปลายมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ความหนาวเย็นจึงไม่ลดลงมาก นอกจากนี้ก็ยังมีชายฝั่งทะเลจึงทําให้จังหวัดระยอง ไม่ หนาวเย็นมากนัก

ฤดูร้อนในจังหวัดระยอง 

 เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์และสิ้งสุด ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมเฉื่อยจากทะเลในตอนบ่ายพัดมาร่วมกับลม  ตะวันออกเฉียงใต้ จึงทําให้ลมมีกําลังแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นฝั่งทะเลระยองในระยะเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน เมษายนจึงมีคลื่นลมค่อนข้างแรงในตอนบ่ายและเย็น ทําให้อุณหภูมิไม่สูง อากาศจึงไม่ร้อนมากนัก

ฤดูฝนในจังหวัดระยอง 

เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด

ปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะนําความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคตะวันออก ทําให้อากาศจะ ชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป ฝน สําหรับฝนที่ตกในจังหวัดระยองส่วนใหญ่เป็นฝนที่เกิดในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดปกคลุม ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยจังหวัดระยองมีปริมาณฝนรวมเฉลี่ยตลอดปี 1,383.2 มิลลิเมตร และมีจํานวนวันฝนตกเฉลี่ย 119 วัน เดือนที่มีฝนตกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปีคือเดือนพฤษภาคม กันยายน

และเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณฝนอยู่ในช่วง 190–260 มิลลิเมตร สําหรับปริมาณฝนสูงที่สุดใน 24 ชั่วโมง ที่เคย ตรวจได้คือ 193.0 มิลลิเมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2539

อุณหภูมิในจังหวัดระยอง 

เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลอยู่เสมอ จึงทําให้ อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนักในฤดูร้อน และฤดูหนาวอากาศก็ไม่หนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี28.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 25.0 องศาเซลเซียส โดย อุณหภูมิต่ําที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 12.5 องศาเซลเซียส ที่สถานีอากาศเกษตรห้วยโป่ง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2518 ส่วนอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 40.0 องศาเซลเซียส สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2544

อุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดระยอง 

จังหวัดระยอง มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นหลายๆแห่ง ทำให้มีผู้คนในหลายๆจังหวัดแห่เข้ามา ทำงานและอาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง  ทำให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อย่างรวดเร็ว ซึ่งการก่อสร้างที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง  มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคประชาชนที่เข้ามาทำงานในจังหวัดระยอง   และการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ก็เป็นตัวผลักดัน อุตสาหกรรมการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เช่นท่าเทียบเรือ   ไม่รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนชานเมือง ด้วยเหตุผลการขยายตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดระยอง  ในข้างต้น จึงมีความต้องการวัสดุก่อสร้างเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ งานหมวดหลัง  กระเบื้องหลังคาระยอง   ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่นิยมและมีความต้องการใช้สินค้าอย่างแพร่หลาย จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ บริษัทผลิตกระเบื้องหลังคา ยี่ฮ้อต่างๆให้ความสำคัญกับพื้นที่จังหวัดระยอง     อุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดระยองที่เกิดขึ้น เป็นตัวที่จะชี้วัดได้ก็คือ การพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้าน และบ้านพักอาศัย เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากที่สุด เพราะรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างที่มีอยู่ทั่วพื้นที่จังหวัดระยอง  จากสาเหตุการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างดังกล่าว จึงต้องการวัสดุก่อสร้างเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ  กระเบื้องหลังคาระยอง  ที่มีความต้องการใช้กระเบื้องหลังคา เป็นจำนวนมาก การเลือกชนิดของหลังคาในพื้นที่จังหวัดระยอง 

     ในสมัยก่อน การสร้างบ้านเรือนจะเลือกรูปทรงจากฟังก์ชั่น การใช้งาน ตามสภาพสิ่งแวดล้อมและตามวัฒนธรรม ของพื้นที่นั้น แต่สมัยใหม่ในยุค 5G ในปัจจุบันนี้นั้น การเลือกทรงของหลังคาบ้านของแต่ละบ้าน ถ้าเราพูด ในพื้นที่ทั่วๆไป  ไม่ใช่ที่จังหวัดระยอง   อย่างเดียวหมายถึงทุกๆที่ ก็จะเน้น ตามจิตนาการณ์ ของตนเองว่า อยากจะได้บ้าน แนวไหน ทรงไหน แนวหลังคา ก็จะดัดแปลงไปตาม สไตล์ของรูปแบบบ้านนั้น ซึ่่งแตกต่างจากสมัยก่อน ที่ไม่มีเทคโนโลยี่มาเกี่ยวข้อง การสร้างบ้านก็จะเป็นแนวทรงไทยตามแบบท้องถิ่นของตัวเอง เพราะ คำนึงถึงทิศทางลม บ้านจะได้เย็นๆ แต่สมัยนี้มีเครื่องปรับอากาศกันทุกบ้าน    ฉะนั้น แนวทางการสร้างบ้าน ตามใจเจ้าของบ้านชัดเจน แต่อาจจะมีเรื่องของช่องเปิดต่างที่สถาปนิกต้องคำนึงเรื่องของทิศทางลม และทิศเรื่องความร้อนจากดวงอาทิตย์  แต่ทรงบ้าน เช่นบ้านทรงโมเดิร์นทันสมัย  บ้านทรงไทย   บ้านทรงไทยประยุกต์ หรือบ้านทรงอะไรก็ตาม ชนิดของหลังคาก็จะปรับเปลี่ยน ตามความลาดชันของหลังคาทรงนั้    ในจังหวัดระยอง   ก็ใช้หลักการเดียวกันในการเลือกชนิดของกระเบื้องหลังคาดังกล่าว  เช่นถ้าเป็นบ้านทรงหมาแหงน ก็สามารถใช้หลังคาความลาดชันน้อยๆเช่นกระเบื้องลอนคู่  / แผ่นหลังคาเมทัลชีท หรือหลังพวกจตุลอน หรือลอนเล็กที่มีประมาณ  10 องศา ขึ้นไป  ส่วนบ้านทรงปั้นหยา หรือทรงจั๋ว ถ้าความลาดชัน ประมาณ มากกว่า 30  องศา ให้เลือกกระเบื้องหลังคาคอนกรีตแบบเรียบ ถ้าเป็นกระเบื้องมุงหลังคาแบรน SCG จะเรียกกระเบื้องมุงหลังคาดังกล่าว ว่ากระเบื้องหลังคาเพรสทีจ  ถ้าเป็นกระเบื้องหลังคาตราเพชร ก็จะเรียกว่า กระเบื้องหลังคาอันดามัส  ถ้าเป็นกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ยี่ฮ้อ ทีพีไอ จะเรียกว่า ทีพีไอ ลักซ์เชอร์เรีย  เป็นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมา จะเป็นกระเบื้องประเภทที่ทำมาจากวัสดุคอนกรีต เป็นหลัก จะใช้ความลาดชันประมาณ  30 องศาขึ้นไป   มีกระเบื้องมุงรุ่น  หลังคาคอนกรีตอีกชนิด  ซึ่งเป็นกระเบื้องหลังคาแบบลอน เหมาะสมกับความ ลาดชันมากกว่า 30 องศาด้วยเช่นกัน ถ้าเป็นแบรน SCG เราก็เรียกว่ากระเบื้องซีแพคโมเนีย ถ้าเป็นแบรนด์ ตราเพชร จะเรียกว่า CT แกรนด์ออนด้า ถ้าเป็นแบรนด์ตรา ทีพีไอเราจะเลือกว่า  UTOPIA เป็นต้น 


การตลาดของร้านค้ากระเบื้องมุงหลังคา ในพื้นที่จังหวัดระยอง 


     ทีมงาน กระเบื้องหลังคา ดอทคอม ได้นำกระเบื้องหลังคาชนิดต่างๆ เข้าไปแนะนำผลิตภัณฑ์ ให้ร้านค้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทั้งร้านขายกระเบื้อง มุงหลังคา โดยเฉพาะ และร้านวัสดุก่อสร้าง ที่มีการขายกระเบื้องมุงหลังคา แบบเป็นส่วนหนึ่งของร้าน  ในพื้นที่จังหวัดระยอง    ยังมีการแข่งขันการขายกระเบื้องมุงหลังคา ทั้งโมเดินร์เทรด ร้านวัสุดุก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ ร้านวัสดุก่อสร้างขนาดเล็กที่มีแผนกกระเบื้องมุงหลังคา ขายควบคู่กับสินค้าประเภทอื่นๆ   ทำให้การแข่งขันของกระเบื้องมุงหลังคาในหลายๆแบรนด์  มีการจัดโปรโมชั่นทำการตลาดสู้กันอย่างหนักหน่วง  ที่เห็นในท้องตลาดในพื้นจังหวัดระยอง   ก็จะเป็น กระเบื้องมุงหลังคาตราเพชร  และกระเบื้องมุงหลัง SCG และกระเบื้องมุงหลังคา TPIก็มีบ้าง ที่ทุ่มเทกับการจัดโปรโมชั่นทำการตลาดแข่งกันในพื้นที่นี้ การเข้าไปทำการตลาดของทีมงาน กระเบื้องหลังคา ดอทคอมนั้นได้เข้าสำรวจหาข้อมูลเพื่อแย่งพื้นที่ทางการตลาด ที่จะหลงเหลือและแบ่ง ส่วนแบ่งทางการตลาดมาได้บ้าง และทำการตลาดออนไลน์ควบคู่กันไป ก็หวังว่าแนวทางการทำตลาดของทีมงาน กระเบื้องหลังคา ดอทคอม จะเป็นช่องทางที่ทางลูกค้าได้รับข้อมูล ผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่ง 

การขนส่งกระเบื้องหลังคาใน จังหวัดระยอง 


การคมนาคมขนส่งระยอง

ทางบก ระบบการคมนาคมทางบกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดของจังหวัดระยองโดยเฉพาะในพื้นที่

อุตสาหกรรม เพราะเป็นตัวเชื่อมการติดต่อทั้งทางเรือและทางรถไฟ มีการตัดถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดเข้าสู่อำเภอ ตำบลและหมู่บ้านทำให้การสัญจรและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ถนนส คัญที่สามารถเดิน ทางเข้าสู่จังหวัดระยองได้

        ทางรถไฟ เส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังถึง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าของโรงงานในบริเวณนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง แต่ไม่นิยมใช้บริการเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงและระยะทางไม่ไกล ในอนาคตจะเปลี่ยนสภาพเป็นรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่


        ทางอากาศ สนามบินอู่ตะเภา ภายในมีท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ที่

รัฐบาลพัฒนาเป็นสนามบิน แห่งที่ 3 ตั้งอยู่พื้นที่ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีสายการบินที่เปิด  บริการหลักคือ ไทยแอร์เอเชียและบางกอกแอร์เวย์

         ทางน้ำมีท่าเรือน้ำลึกที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและ การขนส่งที่เกิดขึ้นตามแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออเป็นท่าเรือที่ส าคัญที่สุดเปิดบริการให้แก่ ผู้ประกอบการทั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ


ชนิดของ กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตที่ขาย ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง 


1. กระเบื้องมุงหลังคา คอนกรีต กระเบื้องคอนกรีตที่ตีตลาดในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง  นั้น

 เราจะเรียกกระเบื้องคอนกรีตออกเป็น 2  ชนิด ใหญ่ๆ  จะเป็นกระเบื้องคอนกรีตแบบลอน กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ  แล้วการเรียกชื่อของกระเบื้องก็จะเรียกแตกต่างกันไป ตามแต่แบรนด์ของยี่ฮ้อหลังคานั้นๆ เช่น กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาแบบเรียบ  ตราช้างหรือ SCGจะเรียกกระเบื้องมุงหลังคาดังกล่าวว่ากระเบื้องหลังคาเพรสทีจ   ถ้าเป็นกระเบื้องหลังคาตราเพชร ก็จะเรียกว่า กระเบื้องหลังคาอันดามัส  ถ้าเป็นกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ยี่ฮ้อ ทีพีไอ จะเรียกว่า ทีพีไอ ลักซ์เชอร์เรีย  เป็นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมา จะเป็นกระเบื้องประเภทที่ทำมาจากวัสดุคอนกรีต เป็นหลัก 

กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง 

2. กระเบื้องกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือที่เรียกว่ากระเบื้องลอนคู่ ทำมาจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ นำมาขึ้นรูป เป็นลอนตามการใช้งาน โดยปกติจะเป็น 2 ลอน 5 ลอน  หรือ 4ลอน ตามชื่อเรียกกระเบื้องลอนคู่ของแต่ละแบรนด์ตามท้องตลาด เช่นกระเบื้องลอนคู่ ตราเพชร ก็จะมีกระเบื้องลอนคู่ ก็คือมี 2 ลอน  

กระเบื้องหลังคาจตุลอน กระเบื้องลอนคู่ไตรลอน  กระเบื้องหลังคาลอนเล็ก ที่กล่าวมาเป็นกระเบื้องหลังคา ของแบรนด์ ตราเพชร  แล้วแบรนด์ทีพีไอ ก็มีกระเบื้องหลังคาลอนคู่ทีพีไอ ส่วนแบรนด์ SCG หรือตราช้างนั้นก็จะมีตราเบื้องลอนค่ตราช้าง  ก็มีแบบหลายลอนแล้วก็มีเชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ตามลอนของกระเบื้อง ตามรุ่นที่แบรนด์นั้นๆกำหนด

พื้นที่ ที่ใช้กระเบื้องหลังคาระยอง

พื่นที่ที่ทีมงานกระเบื้องหลังคา ดอทคอมสามารถจัดส่งกระเบื้องหลังคา ในจังหวัดระยอง นั้น สามารถจัด กระเบื้องหลังคาระยอง ในอำเภอต่างๆต่อไปนี้  อำเภอเมืองระยอง  อำเภอบ้านฉาง  อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์  อำเภอบ้านค่าย  อำเภอปลวกแดง  อำเภอเขาชะเมา   อำเภอนิคมพัฒนา

  ขอบคุณคุณ คุณไวโอลีน    งานก่อสร้างโครงการบ้านพักอาศัย จังหวัดระยอง   ที่เลือกใช้กระเบื้องหลังคา จากบริษัทฯ ของเรา ลูกค้าเลือกใช้กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ  เรียกว่ากระเบื้อง CT แกรนด์ออนด้า เทาคาซา  เป็นแบรนด์ของตราเพชร ซึ่งมีการดีไซด์ ที่เรียบหรูหรา เป็นการออกแบบรูปทรงของหลังคาที่ดูดีมี ไสตล์ สมกับเป็นบ้านของผู้มีรสนิยม  1 ตรม.ใช้กระเบื้อง ประมาณ 10-11 แผ่น ขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูง  นะครับ ที่เลือกใช้บริการขอบริษัทฯ   ขอให้ลูกค้าทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง นะครับ 


ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 081-493-5569

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต 

https://trich.co.th/roof-tiltes-rayong/

https://www.facebook.com/Roof.tile007

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐมวลเบาราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)https://trich.co.th/roof-tiltes-rayong/

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"


#กระเบื้องซีแพคโมเนียบางนา #กระเบื้องซีแพคโมเนียลาซาน #กระเบื้องซีแพคโมเนียสุขุมวิท #กระเบื้องซีแพคโมเนียวชิรธรรมสาธิต #กระเบื้องซีแพคโมเนียอุดมสุข #กระเบื้องซีแพคโมเนียสรรพาวุธ #กระเบื้องซีแพคโมเนีย บางนาตราด

จัดส่ง #กระเบื้องซีแพคโมเนียมีนบุรี  #กระเบื้องซีแพคโมเนียหนองจอก  #กระเบื้องซีแพคโมเนียคลองสามวา #กระเบื้องซีแพคโมเนียรามอินทรา  #กระเบื้องซีแพคโมเนียลำลูกกา  #กระเบื้องซีแพคโมเนียปทุมธานี  #กระเบื้องซีแพคโมเนียรังสิต

#กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียคลองหลวง #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียฉลองกรุง  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางพลี กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางมด #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางรัก  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางโพธิ #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียประชาอุทิศ  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียประกอก

#กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางประแก้ว   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียทุ่งครุ   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียดาวคะนอง   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียสุขสวัสดิ   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพระประแดง #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพุทธบูชา  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียจอมทอง

#กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียวังน้อย   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียอยุธยา  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางประอิน   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียกรุงเทพ  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียสมุทรปราการ  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียราฎบูรณะ  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียสมุทรสาคร #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพระราม2 #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียเสรีไทย  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพระราม3  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพระราม 4   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพระราม 5   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียนนทบุรี   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางใหญ่    #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางพลี   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางเขน #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียลาดกระบัง

#กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียฉะเชิงเทรา  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางน้ำเปรียว   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียคลองหลวง  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียศรีนครินทร์    #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางพลี  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางใหญ่    #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบ้านโพธิ์

#กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียสุขุมวิท   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียคลองเตย   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียสามเสน #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียสายไหม   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางเขน  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียคลองสาวา #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียวังทองหลาง   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียลาดพร้าว

#กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียฉลองกรุง  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียลาดกระบัง

#กระเบื้องหลังคาบางนา #กระเบื้องหลังคาลาซาน #กระเบื้องหลังคาสุขุมวิท #กระเบื้องหลังคาวชิรธรรมสาธิต #กระเบื้องซีแพคโมเนียอุดมสุข #กระเบื้องหลังคาสรรพาวุธ #กระเบื้องหลังคา บางนาตราด

จัดส่ง#กระเบื้องหลังคามีนบุรี  #กระเบื้องหลังคาหนองจอก  #กระเบื้องหลังคาคลองสามวา #กระเบื้องหลังคารามอินทรา  #กระเบื้องหลังคาลำลูกกา  #กระเบื้องหลังคาปทุมธานี  #กระเบื้องหลังคารังสิต

#กระเบื้องหลังคาคลองหลวง #กระเบื้องหลังคาฉลองกรุง  #กระเบื้องหลังคาบางพลี #กระเบื้องหลังคาบางมด ##กระเบื้องหลังคาบางรัก  #กระเบื้องหลังคาบางโพธิ #กระเบื้องหลังคาประชาอุทิศ  #กระเบื้องหลังคาประกอก

#กระเบื้องหลังคาบางประแก้ว   #กระเบื้องหลังคาทุ่งครุ   #กระเบื้องหลังคาดาวคะนอง   #กระเบื้องหลังคาสุขสวัสดิ   #กระเบื้องหลังคาพระประแดง #กระเบื้องหลังคาพุทธบูชา  #กระเบื้องหลังคาจอมทอง

#กระเบื้องหลังคาวังน้อย   #กระเบื้องหลังคาอยุธยา  #กระเบื้องหลังคาบางประอิน   #กระเบื้องหลังคากรุงเทพ  #กระ#กระเบื้องหลังคาสมุทรปราการ  #กระเบื้องหลังคาราฎบูรณะ  #กระเบื้องหลังคาสมุทรสาคร #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพระราม2 #กระเบื้องหลังคาเสรีไทย  #กระเบื้องหลังคาพระราม3 #กระเบื้องหลังคาพระราม 4   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียพระราม 5  #กระเบื้องหลังคานนทบุรี   #กระเบื้องหลังคาบางใหญ่    #กระเบื้องหลังคาบางพลี   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางเขน #กระเบื้องหลังคาลาดกระบัง

#กระเบื้องหลังคาฉะเชิงเทรา #กระเบื้องหลังคาบางน้ำเปรียว   #กระเบื้องหลังคาคลองหลวง  #กระเบื้องหลังคานครินทร์    #กระเบื้องหลังคาซีแพคบางพลี  #กระเบื้องหลังคาคอนกรีตบางใหญ่    #กระเบื้องหลังคาคอนกรีตบ้านโพธิ์

#กระเบื้องหลังคาคอนกรีตสุขุมวิท   #กระเบื้องหลังคาคอนกรีตคลองเตย   #กระเบื้องหลังคาคอนกรีตสามเสน #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียสายไหม   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียบางเขน  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียคลองสาวา #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียวังทองหลาง   #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียลาดพร้าว

#กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียฉลองกรุง  #กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนียลาดกระบัง     #กระเบื้องหลังคาอำเภอเมืองอยุธยา #กระเบื้องหลังคาอำเภอท่าเรือ  #กระเบื้องหลังคาอำเภอนครหลวง  #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางไทร

  #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางดาล  #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางประอิน #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางประหัน   #กระเบื้องหลังคาอำเภอผักไห่   #กระเบื้องหลังคาอำเภอภาชี  #กระเบื้องหลังคาอำเภอลาดบัวหลวง  #กระเบื้องหลังคาอำเภอวังน้อย  #กระเบื้องหลังคาอำเภอเสนา

  #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางซ้าย #กระเบื้องหลังคาอำเภออุทัย  #กระเบื้องหลังคาอำเภอมหาราช  #กระเบื้องหลังคาบ้านแพรก

  #กระเบื้องหลังคาอำเภอเมืองอยุธยา #กระเบื้องหลังคาอำเภอท่าเรือ  #กระเบื้องหลังคาอำเภอนครหลวง  #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางไทร #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางดาล  #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางประอิน #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางประหัน  

#กระเบื้องหลังคาอำเภอผักไห่ #กระเบื้องหลังคาอำเภอภาชี  #กระเบื้องหลังคาอำเภอลาดบัวหลวง  #กระเบื้องหลังคาอำเภอวังน้อย  #กระเบื้องหลังคาอำเภอเสนา

  #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางซ้าย #กระเบื้องหลังคาอำเภออุทัย  #กระเบื้องหลังคาอำเภอมหาราช  #กระเบื้องหลังคาบ้านแพรก

#กระเบื้องหลังคาจังหวัดสระแก้ว 

  #กระเบื้องหลังคาอำเภอคลองหาด   #กระเบื้องหลังคาอำเภอตาพระยา   #กระเบื้องหลังคาอำเภอวังน้ำเย็น   #กระเบื้องหลังคาอำเภอวัฒนานคร   #กระเบื้องหลังคาอำเภออรัญประเทศ   #กระเบื้องหลังคาอำเภอเขาฉกรรจ์    #กระเบื้องหลังคาอำเภอโคกสูง

 #กระเบื้องหลังคาอำเภอวังสมบูรณ์

 #กระเบื้องหลังคาอำเภอบ้านบึง    #กระเบื้องหลังคาอำเภอศรีราชา   #กระเบื้องหลังคาอำเภอพานทอง  #กระเบื้องหลังคาอำเภอพนัสนิคม  #กระเบื้องหลังคาอำเภอเกาะสีชัง  #กระเบื้องหลังคาอำเภอบางละมุง   #กระเบื้องหลังคาอำเภอเกาะจันทร์    #กระเบื้องหลังคาอำเภอหนองใหญ่   #กระเบื้องหลังคาอำเภอบ่อทอง   #กระเบื้องหลังคาอำเภอสัตหีบ 

 #กระเบื้องหลังคาอำเภอเมืองระยอง      #กระเบื้องหลังคาอำเภอบ้านฉาง    #กระเบื้องหลังคาอำเภอแกลง     #กระเบื้องหลังคาอำเภอวังจันทร์

 #กระเบื้องหลังคาอำเภอบ้านค่าย     #กระเบื้องหลังคาอำเภอปลวกแดง   #กระเบื้องหลังคาอำเภอเขาชะเมา    #กระเบื้องหลังคาอำเภอนิคมพัฒนา


.................................

ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น